Klub Ludzi ze znakiem „P”

 

Sprawozdanie z działalności Klubu ludzi ze znakiem”P” w 2015 roku.

Drodzy Przyjaciele , Szanowni Państwo

W imieniu zarządu klubu mam zaszczyt przedstawić Państwu sprawozdanie z naszej działalności

w roku 2015.

W ubiegłum roku żegnaliśmy się hasłem do zobaczenia w tym gronie za rok, niestety los zdecydował inaczej:

W 2015 r. z naszego grona odeszli na zawsze następujący członkowie Klubu ludzi ze znakiem „P”:

Daniela Maria Orłowska – przewodnicząca zarądu klubu

Kazimierz Pieniak

Teodozja Juda

Władysława Mech

Zdzisław Ruczewski

Stanisław Musiał

Daniela Czepil

Kazimiera Wiśniewska

Anna Pijanowska

Grzesiak Kazimierz

Uczcijmy pamięć naszych zmarłych koleżanek i kolegów minutą ciszy.

Szanowni Zebrani

W jakże innej atmosferze możemy się dzisiaj spotykać , nastąpiły bowiem zasadnicze

zmiany w otaczającej nas rzeczywistości oraz dostrzeganiu naszej pracy.

Składając w ubiegłym roku sprawozdanie z działalności w roku 2014 przywołaliśmy

na początku ksiażkę członka naszego klubu red. Juliana Bartosza pt. „ Zapomniani ludzie ze znakiem P”i z poczuciem wielkiej goryczy stwierdzaliśmy , ze zapomniały o nas odchodzących świadkach historii i pionierach tego miasta władze Wrocławia .

Niewątpliwie na działalność naszego klubu w roku 2014 miała również negatywny wpływ długotrwała choroba

wieloletniej , zasłużonej dla naszego klubu przewodniczącej zarządu kol. mgr Danieli Marii Orłowskiej.

A jedynymi instytucjami , które w tym czasie udzielały nam pomocy było

Towarzystwo Miłośników Wrocławia z jego prezesem p. Zbigniewem Magdziarzem na czele

wraz z niezastąpioną kierowniczką sekretariatu TMW p.Anią Nawarą oraz Dyrekcja ,Grono Pedagogiczne ,Komitet Rodzicielski tut.Zespołu Szkół. Dziękujemy im za to bardzo serdecznie, gdyż to dzięki nim prztrwaliśmy w zapomnieniu przez innych.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem dyrektora Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych pana Adama Żabińskiego oraz Pedagoga Szkolnego

p.Aliny Trzeciak których pomoc pozwala nam na doroczne spotkania w gmachu tut.szkoły.

Podziękujmy im za to gorącymi brawami.

Szanowni Państwo

Z ogromna satysfakcją zarząd może poinformować , że w roku 2015 nastąpiła zasadnicza zmiana

w pracy klubu.

Po pierwsze wybranie przez Państwo na ubiegłorocznym zebraniu nowego składu zarządu oraz wyłonienie z jego grona nowej przewodniczącej zarządu w osobie pani Teresy Bielawskiej Tryba

zaowocowało nowym impulsem oraz zwiększeniem aktywności pracy zarządu.

Każdy członek zarządu otrzymał na pismie swój zakres czynności , narodziło się wiele

nowych inicjatyw o których powiemy za chwilę.

Zasadniczo zmienił się stosunek do naszego klubu władz miejskich . W wyniku prośby skierowanej

do Prezydenta Miasta p.Rafała Dutkiewicza , przedstawiciele zarządu w osobach p.Teresy Bielawskiej – Tryba oraz Jerzego Podlaka zostali w imieniu pana prezydenta przyjęci dwukrotnie

przez Dyrektor Departamentu Prezydenta panią Barbarę Radomską, której przedstawiliśmy nasze problemy.

W wyniku tych spotkań oraz przedstawionych tam problemów nurtujących nasz klub , w zasadniczy sposób zmienił się stosunek władz miasta do naszej działalności co zaowocowało

następującymi osiągnięciami:

w miesiącu marcu 2015 roku przyznano klubowi dotację w wysokości 3.900 zł

z Urzędu Miasta na zakup wieńców , wiązanek kwiatów ,książek , zniczy oraz środków czystości. Kwota została przekazana na konto TMW i podlegała rozliczeniu przez księgowego poprzez faktury zakupów.

8 maja 2015 po uroczystej Mszy św. w Kościele Garnizonowym nastąpiło odsłonięcie przez Prezydenta Wrocławia – tablicy pamiątkowej poswięconej deportacji Polek i Polaków do pracy przymusowej w III Rzeszy w latach 1939 – 1945 r.

Koszt wykonania oraz zamocowania tablicy poniósł Wydział Kultury Urzędu Miasta.

8 maja 2015 z okazji 70 – lecia zakończenia II Wojny Światowej na uroczystym spotkaniu

w Ratuszu 35 członków klubu otrzymało pamiątkowe Medale a vice prezes zarządu

kol.Jerzy Podlak miał zaszczyt przemówić do zebranych w imieniu ludzi ze znakiem „P”

Ponadto w ramach tych samych obchodów na zebraniach zarządu wręczono:

21 dyplomów uznania i podziękowań oraz albumy 21 byłym i obecnym działaczom klubu

7 dyplomów oraz albumów szkołom za współpracę oraz pomoc udzielną klubowi

11 podziękowań wraz z albumami oraz książki „Zapomniani ludzie ze znakiem „P” urzędnikom UM zasłużonym w pomocy dla klubu oraz duchownym.

24 czerwca 2015 r. na uroczystej sesji Rady Miasta za krzewienie wiedzy o martyrologii Polaków wojennego Wrocławia oraz długoletnią opiekę nad miejscami Martrologii klubowi

przyznano oraz wręczono Nagrodę Miasta Wrocławia w wysokości 10.000 zł.

24 listopada 2015 roku książkę „Zapomniani ludzie ze znakiem P” wręczono v-ceministrowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych podczas VII Zjazdu Zarządu Głównego SPP przez III Rzeszę , który odbył się w Warszawie.

W Miesiącu Pamięci od 16 kwietnia do 7 maja złożono kwiaty oraz zapalono znicze w 18 miejscach martyrologii Polaków na terenie miasta.

Przed 1 listopada Świętem Zmarłych zapalono 10 zniczy przy pomnikach i na cmentarzach.

 

 

11 listopada 2015 roku p. Teresa Bielawska – Tryba oraz Jerzy Podlak zostali zaproszeni

przez Prezydenta Miasta na uroczyste śniadanie w Ratuszu z okazji Narodowego

Święta.

Czujemy się zobowiązani i w tym miejscu pragniemy złożyć wszystkim urzędnikom Urzędu Miasta z którymi współpracowaliśmy w roku 2015 oraz od których otrzymaliśmy pomoc a przede wszystkim Panu Prezydentowi Miasta Rafałowi Dutkiewiczowi , dyrektor jego Departamentu pani

Barbarze Radomskiej oraz vice-dyrektorowi Wydziału Kultury UM panu Jerzemu Pietraszek

serdeczne podziękowania za owocną współpracę oraz udzieloną pomoc.

Podziękowania należą się również nieobecnemu z powodu choroby na naszym spotkaniu posiadaczowi legitymacji nr.1 członka klubu oraz autorowi książki „Zapomniani ludzie ze znakiem P” , kol.Julianowi Bartoszowi , którego książka rozprowadzona przez zarząd do różnych instytucji

zwróciła uwagę na żyjących dotychczas w zapomnieniu ludzi ze znakiem „P”.

 

Przyznacie Koleżanki i Koledzy , że dawno już Klub nie mógł się pochwalić takimi

osiągnięciami , jeżeli tak się stało to jest w tym wielka zasługa naszej przewodniczącej kol.Teresy Bielawskiej Tryba , która swoim zaangażowaniem oraz zapałem przyczyniła się do zasadniczej

poprawy pracy zarządu , który stał się aktywnym kolektywnym uczestnikiem oraz sprawcą tych osiągnięć.

A teraz kilka słów o sprawach organizacyjnych .

Klub nasz liczył w chwili powstania 464 osoby , zmarły 291 osoby , wystąpiły z klubu z różnych

przyczyn 45 osób , aktualny stan ewidencyjny członków to 128 osób.

W dalszym ciągu jesteśmy żódłem wiedzy o czasach poniżenia oraz poniewierki dla róznych ośob

jak dziennikarze , doktoranci no i oczywiście młodzieży szkolnej.

Na zebrania zarządu zgłaszają się różne szkoły z prośbą o prelekcję lub wywiady.

Swoimi przeżyciami dzielą się wszyscy członkowie zarządu a do wyróżniających się w tym zakresie

należą kol.kol Jerzy Baniewicz oraz Jerzy Podlak , który został zaproszony m.innymi do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Zjednoczonej Europy w Oławie. Odbyło się tam jedno z ciekawszych spotkań , w którym wzięło udział ponad 150 osób wraz z dyrekcją szkoły.

Na szczególne podkreślenie zasługuje praca kol.Zygmunta Pacycha , który należy do jednych z najaktywniejszych członków zarządu.

Prowadzi ewidencję członków , odszukuje na cmentarzach groby członków klubu i wykonuje opisy ich położenia wraz z opisem drogi dojścia do nich.

Przygotowuje pod obrady zarządu harmonogramy obchodów Miesiąca Pamięci oraz dba o ich techniczne zabezpieczenie. Prowadzi wreszcie od kilku lat kroniki naszej działalności.

Bardzo serdecznie Ci dziękujemy Zygmuncie. Do bardzo aktywnych członków zarządu należą

również kol.Jerzy Baniewicz , Julian Palibuda , Alicja Góra no i oczywiście Prezes Zarządu Okręgowego SPP p III Rzeszę kol.Leokadia Wieczorek , która nie tylko działa w zarządzie naszego klubu , ale służy zawsze pomocą administracyjną ze strony stowarzyszenia.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wieloletnia praca kol.Antoniny Iwaszkiewicz , która prowadzi protokólarz zebrań zarządu , aktywnie uczestniczy w pracach zarządy SPP p III Rzeszę

oraz jest stale gotowa do podejmowania dorażnych zadań zlecanych przez zarząd.

Dziękujemy ci Tosiu serdecznie za Twoją aktywność oraz stałą gotowość do działań.

Teraz kilka słów o naszych finansach w roku 2015:

Wpływy

- przeniesienie z 2014 roku – 25,20 zł

- podjęcie z ksiażeczki PKO – 500,00 zł

- datki członków klubu – 300,00 zł

- przyjeto do kasy za książki – 94,40 zł

——————————–

Razem: 919,60 zł

Wydatki

- zakup czekolady na zebranie 167,40 zł

- opłata za szatnię podczas zebrania 50,00 zł

- ofiara za Mszę św. w kościele św.Marcina 100,00 zł

- zakup wiązanek kwitów i zniczy na pogrzeby 67,00 zł

- wydatki admnistracyjne 216,79 zł

————————————–

Razem: 664,19 zł

Saldo kasowe : 255,14 zł

Stan na książeczce PKO 1.000,49 zł.

 

Jak już mówiliśmy uprzednio wszystkie wydatki z kwoty dotacji oraz nagrody

Rady Miasta podlegają rozliczeniu przes księgowego TMW.

Szanowni Koledzy ! Szanowne Koleżanki

Po raz pierwszy od wielu lat możemy uznać naszą działalność w roku 2015 za bardzo udaną. W naszym sprawozdaniu ujęliśmy tylko niektóre najważniejsze tematy , gdyż szczegółowe opisanie naszej działalności zajęło by zbyt dużo czasu , zarząd jest gotowy do udzielenia odpowiedzi na każde nurtujące pytanie.

Ponownie apelujemy o aktywne włączanie się do pracy , zapraszamy do udziału

we wtorkowych zebraniach zarządu

 

 

W imieniu zarządu Klubu ludzi ze znakiem „P” życzymy wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania w Nowym 2016 Roku przede wszystkim zdrowia , dużo sił oraz wszelkiej pomyślności.

I jak zawsze nasze życzenie : do zobaczenia w tym samym gronie za rok.