Sekcja Pionierów przy TMW

Stan członków Sekcji na dzień 31 grudnia 2007 r. to 152 osoby. W okresie kadencji 2003 – 2007 zmarło 87 osób.
Odbyło się 35 zebrań Zarządu Sekcji oraz 150 piątkowych spotkań. Na ostatnim zebraniu sprawozdawczym w dniu 18 września 2003 r. przewodniczącym Sekcji został op. Stanisław Trefon, który pełnił tę funkcję do czasu śmierci tj. do 7 sierpnia 2007 r. następnie funkcję tą przejęła p. Danuta Orłowska wiceprzewodnicząca Sekcji Pionierów.
W każdym roku sprawozdawczym odprawiono dla Pionierów 3 msze św. w Kościele św. Idziego, które celebrował proboszcz Parafii katedralnej ksiądz Adam Drwięga.

Mimo zapewnień przez Urząd Miejski o kontynuowaniu noworocznych spotkań Pionierów Wrocławia w poszczególnych dzielnicach Wrocławia nie dochodziły one do skutku. Od 2003 r. staraniem pionierów stworzono nowa formę spotkań pod patronatem Kardynała Henryka Gulbinowicza. Spotkania te organizowane są przez Wrocławski Caritas, Urząd Miejski i Kurię Biskupią. Spotkania odbywają się w auli Wydziału Teologicznego, po mszy św.
Nadmienić należy, że dzięki Urzędowi Miejskiemu nawiązaliśmy kontakt z MOPS-em. Władze te, według sporządzonego przez nas wykazu, odwiedziły znaczną część naszych członków, nawiązany został z wszystkimi członkami kontakt telefoniczny.

Opracowany został album wszystkich pionierów. Jak co roku na grobach zasłużonych pionierów zapalane były znicze.
Udzielono kilku wywiadów dla radia i telewizji wrocławskiej oraz berlińskiej. W tych wywiadach udział brali: Felicja Wolff, Czesław Jędrychowski, Mieczysław Pustuła, Stefan Selerowicz oraz Danuta Orłowska.
W 2007 r. w Telewizji berlińskiej wyemitowany został film na temat przeżyć wojennych i powojennych Danuty Orłowskiej we Wrocławiu. W 2003 r. wznowione zostały biogramy Pionierów, których koszt wydania poniosło TMW. Niestety zainteresowanie nimi jest stosunkowo niewielkie. Na prośbę Pionierów Zarząd Zieleni Miejskiej dba systematycznie o nasz pomnik na Wzgórzu Słowiańskim. Odbyło się też kilka spotkań z Prezydentem Wrocławia oraz dyrektorem Biura p. Stanisławem Bobowcem. Rozmowy dotyczyły spraw organizacyjnych oraz uroczystości w związku z 60-leciem powrotu Wrocławia do Macierzy. Czego rezultatem było uroczyste spotkanie w Ratuszu Wrocławskim. Każdy Pionier uhonorowany został specjalnie wybitym na tę okoliczność medalem.
Muszę wspomnieć i serdecznie podziękować TMW a w szczególności p. Markowi Sondejowi, skarbnikowi naszego Towarzystwa, który wspólnie z synem odrestaurował naszą tablicę przy ul. Poniatowskiego 27 , gdzie mieścił się pierwszy Zarząd Miejski Wrocławia.

Zarząd Sekcji Pionierów ściśle współpracował z TMW poprzez aktywne uczestnictwo jego przedstawiciela we wszystkich zebraniach Prezydium i Zarządu TMW.

Przewodnicząca Sekcji Pionierów