Klub Turystów Miłośników Wrocławia

Klub Turystów Miłośników Wrocławia zrzesza członków TMW zainteresowanych wspólnym uprawianiem turystyki i krajoznawstwa. Powstał w 1997 r. w wyniku przekształcenia się Komisji Krajoznawczej. Liczy około 80 członków. Działalnością Klubu kieruje 5 – osobowy Zarząd, któremu przewodzą Andrzej Konarski – Prezes honorowy i Zygmunt Marek Żdżarski – Prezes urzędujący ( z wyboru ). Dwóch członków Klubu wchodzi w skład Zarządu TMW, trzech – w skład Sądu Koleżeńskiego. Działalność Klubu koncentruje się na imprezach programowych.
W latach 2003 – 2007 ( do 30.11.2007 r.) zorganizowano:

88 tradycyjnych „Spacerów po Wrocławiu” – z 4420 uczestnikami 166 wycieczek z cyklu „przewodnik czeka” ( wspólnie z Klubem Przewodników „OSKAR” O/PTTK przy Instytutach PAN ) – z 2359 uczestnikami 60 spotkań klubowych w kamieniczce „Małgosia” z 1417 uczestnikami 21 wędrówek dookoła Wrocławia szlakiem im. Bronisława Turonia z 98 uczestnikami 45 tematycznych wycieczek po Wrocławiu w dni powszednie z 915 uczestnikami
32 spotkania seniorów organizowane przez J. Niebrzydowskiego z 290 uczestnikami 9 wędrówek szlakiem Św. Jakuba „Via Regia” z 38 uczestnikami.

Ogółem zorganizowano 421 imprez dla 9499 uczestników. Informacje o działalności Klubu zamieszczano w Informatorze Dolnośląskim „Co jest grane?”.

Rokrocznie organizowane są tradycyjne już konkursy:

  1. Krajoznawczy „Z wiedzy o Wrocławiu”
  2. Krajoznawczy ” Z wiedzy o Dolnym Śląsku i trasach wycieczek z cyklu „przewodnik czeka”
  3. „Na najwytrwalszego uczestnika spacerów po Wrocławiu”
  4. „Na najwytrwalszego uczestnika wycieczek z cyklu „przewodnik czeka”

Zwycięzcy konkursów są wyróżniani dyplomami Zarządu TMW i nagrodami książkowymi ( Fundatorami nagród są na ogół muzea wrocławskie: Narodowe, Architektury, Miejskie). Imprezy klubowe mają wyraźny charakter krajoznawczy i dydaktyczny, rozwijają lokalny i ogólnonarodowy patriotyzm, często uczestniczą w nich przewodnicy i kandydaci na przewodników, traktując je jako imprezy szkoleniowe, coraz częściej w „spacerach po Wrocławiu” uczestniczą nauczyciele ze swymi uczniami i niejednokrotnie całe rodziny. Imprezy klubowe mają charakter otwarty, są dostępne dla wszystkich chętnych i zdobyły już sobie grono stałych sympatyków. Najmłodsi uczestnicy liczą sobie po 4 – 5 lat, najstarsi przekraczają 80 – tkę. Uczestnicy spacerów, wycieczek i wędrówek dookoła Wrocławia zdobywają odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK i odznaki krajoznawcze ( np. „6 x Dolny Śląsk”, także tematyczne (np. „Szlakiem Cystersów po Polsce”, odznaka „Szlakami Legionów Józefa Piłsudskiego”, „Powstania Styczniowego”, „Mazurka Dąbrowskiego”, „Fryderyka Chopina”, „Św. Jana Nepomucena”, „Św. Jakuba” i inne). Uczestnicy wycieczek, wojażując po całej Polsce ( także do Czech , Niemiec i Lwowa) nawiązują kontakty z przedstawi – cielami różnych towarzystw regionalnych, krajoznawczych, kół przewodnickich, stają się swoistymi „ambasadorami” Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Miasta Wrocławia.

Kontynuowana jest tradycyjna, owocna współpraca z Klubem Piechurów „Perpedes” Oddziału Wrocławskiego PTTK, Klubem Przewodników „OSKAR” O/PTTK przy Instytutach PAN, Kołem Przewodników „Rzepiór” Oddziału PTTK Wrocław Śródmieście, Oddziałem PTTK Wrocław – Fabryczna. Staramy się również współpracować z innymi ogniwami TMW. W 2006 r. aktywnie włączyliśmy się w obchody 50 – lecia TMW, nie tylko w nich uczestnicząc, lecz organizując dodatkowych „25 Spacerów na 50 – lecie”oraz wystawę fotograficzną i wydawnictw TMW w witrynach Biblioteki imienia Juliusza Słowackiego przy ul. Szewskiej.

W trakcie obchodów 50 – lecia wydaliśmy regulamin „Odznaki Turysty Miłośnika Wrocławia” rozpoczynając również jej promocję. Do tej pory popularny stopień odznaki zdobyło 14 osób, w tym 5 spoza Wrocławia ( 2 z Gdyni i 3 z Gdańska). W listopadzie 2007 r. dla uświetnienia jubileuszu 10 – lecia naszego Klubu, dzięki bezinteresownej pomocy p. Ewy Kaszewskiej zorganizowaliśmy okolicznościową wystawę w sali wystawienniczej kamieniczki „Małgosia” oraz wieczornicę nawiązującą do Święta Niepodległości, którą dzięki Danucie Dzikielewskiej uświetnił występ zespołu „Piastuny”.

Na zakończenie chciałbym wyrazić serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy przyczyniają się do coraz lepszego rozwoju działalności Klubu. Szczególne wyrazy uznania należą się Andrzejowi Konarskiemu za bezinteresowne i pełne zaangażowania przygotowywanie i prowadzenie Spacerów po Wrocławiu, Danucie Dzikielewskiej za obsługę i uświetnianie muzyką i śpiewem spotkań klubowych oraz pomoc przy wyłanianiu najwytrwalszych uczestników spacerów i wycieczek , Stanisławowi Nideckiemu za prowadzenie kroniki i czuwanie nad ewidencją spacerów po Wrocławiu , Jerzemu Niebrzydowskiemu za współpracę z „Perpedesem”, pomysły i spotkania Seniorów.

Prezes Klubu
Zygmunt Marek Żdżarski