Komisja Wychowania Regionalnego

W latach 2008 – 2011 Komisja pracowała, tak jak w poprzedniej kadencji, pod przewodnictwem p. Zbigniewa Magdziarza – pomysłodawcy
i głównego koordynatora konkursów w ramach „Wielkiej Nagrody Wrocławia”. W edycji 2010/11 WNW  konkursy „Przedszkolnej Nagrody Wrocławia” jako efekt wspólnej inicjatywy nauczycieli przedszkoli ( m.in. p. Małgorzaty Baltyn i p. Małgorzaty Izabeli Pijar z Przedszkola
nr 77), Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Towarzystwa Miłośników Wrocławia adresowanej do najmłodszych mieszkańców Wrocławia.

Przewodniczący Komisji p. Z. Magdziarz pracuje w Zarządzie TMW i pełni funkcję wiceprezesa. Członkami Zarządu TMW są również panie: Halina Włoszczyńska , sekretarz KWR oraz Barbara Wołek. Pani Halina Włoszczyńska ( SP nr 108) jest koordynatorem konkursu „Wrocławskie Krasnale” wspólnie z doradcami metodykami z WCDN tj. z p. Jadwigą Iwanowską, Lidią Czarnecką i Danutą Gromek. Natomiast p. Barbara Wołek ( SP nr 1) jest koordynatorem konkursu „Wiedzy o Wrocławiu”.

W latach 2010 -2011 w konkursach WNW  uczestniczyło każdego roku od 159 do 198 placówek oświatowych, w tym średnio : 105 szkół podstawowych i 39 gimnazjów i 67 przedszkoli rocznie. Dzięki nauczycielom i wychowawcom tych placówek w konkursach brało udział
10 tysięcy uczniów każdego roku. Najwięcej uczestników zgromadził tradycyjnie konkurs wiedzy o Wrocławiu oraz wycieczki szkolne organizowane na Śląski Olimp”, do Trzebnicy, Oleśnicy, Wojnowic, Księża, Brzegu , Środy Śląskiej i Lubiąża. W sumie w latach 2010- 2011 Wielka Nagroda Wrocławia miała ok. 30 tysięcy uczestników.

Głównymi organizatorami i koordynatorami cyklu konkursów w ramach projektu „Wielka Nagroda Wrocławia” są: Towarzystwo Miłośników Wrocławia I Urząd Miejski. Jednakże od początku WNW posiada cennych partnerów, których przybywa co roku wraz z kolejnymi przedsięwzięciami. Są to: Koło Przewodników „Rzepiór” , WCDN, Pracownie Otwartą Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, PTTK- Oddział Wrocław, Miejska Biblioteka Publiczna- Filia nr 23 „Biblioteka Ikara” i Filia 44 im. R. Nabaja, Wydział Edukacji UM, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa UM, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich -Oddział Wrocław, Fundacja „Semper Fidelis”, Zakład im. Ossolińskich, Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław – Śródmieście, Szkoła Podstawowa nr 51, Gimnazja nr 5 , 14, i 15 ,Ogród Botaniczny oraz Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła ok. 90 różnego rodzaju posiedzeń i spotkań ( w kamieniczce Małgosia i w placówkach oświatowych organizatorów poszczególnych etapów konkursów), na których układano lub aktualizowano regulaminy, omawiano wnioski
i zmiany, ustalano szczegóły organizacyjne poszczególnych konkursów i powierzano, jak w ubiegłej kadencji, opiekę nad poszczególnymi konkursami członkom Komisji, będących w większości czynnymi nauczycielami wrocławskich placówek oświatowych. Członkowie Komisji brali czynny udział również w pracach jury na poszczególnych etapach konkursów WNW. Komisja na koniec 2010 r. liczy 31 członków.

Do najaktywniejszych pracujących społecznie członków Komisji, których łączy szczytny cel propagowania wiedzy o Wrocławiu, jego historii, tradycji, wpajania miłości do naszej „małej ojczyzny” i wszechstronnego rozwoju mieszkańców a tym samym i miasta należą: p. Zbigniew Magdziarz , przewodniczący Komisji, redaktor corocznych publikacji informacyjnych (wraz z p. Hanną Wolską z Biura Rady Miejskiej) „Wielka Nagroda Wrocławia” , wydawanych na zlecenie UM Wrocławia, p. Barbara Wołek, sekretarz Komisji, p. Halina Włoszczyńska,
p. Urszula Bielecka, p. Emilia Wilczyńska, p. Izabela Surowiec, p. Teresa Wrona, p. Halina Dudek, p. Halina Skowrońska,
p. Robert Tomczyk, p. Elżbieta Walczak oraz p. Mirosława Szuba ze SP nr 58 – organizator dzielnicowych eliminacji konkursu „Wrocławskie Krasnale” od pierwszej edycji,

W tym  roku Kapituła przyznała „listy gratulacyjne 55-lecia TMW” p. Zbigniewowi Magdziarzowi i p. Halinie Włoszczyńskiej, Barbarze Wołek, Izabeli Surowiec, Emilii Wilczyńskiej za pracę społeczną na rzecz edukacji regionalnej.

Wrocław, październik 2011 r.
Sekretarz Komisji Wychowania Regionalnego
Halina Włoszczyńska

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 2023 roku

Konkurs wiedzy o Wrocławiu – testy, karty pracy, zadania